İnşaat & Taahhüt

İnşaat ve Taahhüt hizmetimiz ile Ankara ve tüm ilçelerine inşaat işleri ve inşaat yapımı, villa yapımıi lüx daire yapımı, villa tadilatı, ev datilatı, ev dekorasyon, ev ve villa tadilatı ve dekorasyonu ve daha bir çok tadilat ve dekorasyon işleri yapmaktayız. Detaylı bilgi için bizi arayabilir ya da hizmetlerimiz sayfasından Ankara ev ve villa tadilatı ve dekorasyonu hizmetlerimizi inceleyebilirsiniz.

Projenin hazırlanması,
Keşif bedelinin belirlenmesi,
Fiyatlandırma yönteminin tespiti,
Teklif alma yönteminin belirlenmesi,
Projenin ihaleye çıkarılması,

İhaleye çıkarılan projeye taahhüt işletmeleri tarafından teklif verilir. Verilen teklifler işveren tarafından değerlendirilir ve en uygun teklifi veren inşaat taahhüt işletmesi ile sözleşme imzalanır ve inşaata başlanır.

1. İnşaat Taahhütlerinde İzlenen Süreç:

1.1 Projenin Hazırlanması: İnşaat taahhüt işlerinde yapılması gereken ilk iş yapılacak inşaata ait projenin hazırlanmasıdır. Proje iş sahibi yani inşaatı yaptıracak kişi tarafından hazırlanır veya bu konuda uzman kişilere hazırlattırılır. İş sahibi yanında proje hazırlamakla görevli birini çalıştırıyorsa, proje bu kişi tarafından hazırlanır. İş sahibi böyle bir kişi çalıştırmıyorsa, projeyi bu alanda uzman kuruluşlara hazırlatır.

Yaptırılması düşünülen inşaatın ihaleye çıkartılabilmesi için:
Arsa temin edilmiş
Mülkiyet ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmış,
İmar izinleri alınmış,
Proje hazırlanmış olmalıdır.

Projeler, çeşitli planlardan oluşur:
Vaziyet Planı: Arazinin boyutları, yapının yerleşimi, çevre (komşu arazi, cadde, sokak, v.s) uzaklığı ve yol kotunun belirtildiği planlardır.
Kat Planı: Yapı içerisinde yer alan oda ve çeşitli bölümler ile merdivenler, aydınlanma boşluğu, baca gibi unsurların boyutlarını gösteren planlardır.
Kesitler: İnşa edilecek yapının dikey ve yatay olarak kesildiği varsayımıyla ortaya çıkan görüntünün ayrıntılarının gösterildiği plandır.
Görünüş Planları: İnşa edilecek yapının tüm cephelerden görünümünü veren planlardır.
Tesisat Planları: Elektrik, su, ısıtma, havalandırma, asansör ve soğutma gibi tesisatların resim ve konumlarını gösteren planlardır.
Detay Planlar: İnşa edilecek yapıyı oluşturan çeşitli elemanların düğüm noktalarını detaylı olarak belirtmek amacıyla çizilmiş resimlerdir.

Yukarıdaki planlar kullanılarak, inşaatın seyrine göre oluşturulacak projeler ise şunlardır:
Avan Projeler (Ön Proje): İnşaata ilişkin hazırlanacak ilk proje taslak bir proje olup, bu proje;
Araziye ait zemin etütleri,
Temel etütleri,
Vaziyet planı,
Kat ve çatı planları,
İnşaatın mimari görünüşünün yer alacağı bir rapordan oluşur.

Kesin Projeler: Yapıya ait avan projesi onaylandıktan sonra, tüm birimler ölçülendirilip, detaylandırılır. Böylelikle kesin proje hazırlanmış olur. Başka bir ifadeyle kesin proje, avan projesinin teknik özellikleri itibariyle gözden geçirilmesiyle oluşturulan projedir.

Uygulama Projeleri: Kesin projeler onaylandıktan sonra, detaylara uygun olarak mimari elemanlar, tesisatın ölçüleri ve diğer ayrıntıların gösterildiği uygulama projesi hazırlanır. Bu proje mimari, statik ve tesisat projeleri gibi alt projelerden oluşur.

1.2. Keşif Bedelinin Belirlenmesi: Proje hazırlandıktan sonra, yapılması düşünülen inşaatın tahmini maliyeti belirlenir. Bu maliyete inşaatı yapacak, taahhüt işletmesinin karı da eklenerek, inşaatın toplam maliyeti belirlenir.

Keşif bedelinin eksik veya fazla olarak tespit edilmesi çeşitli sorunlara yol açar. Bu nedenle keşif bedeli belirlenirken, inşaatın maliyetinin doğru olarak hesaplanması çok önemlidir. Keşif bedelinin belirlenmesinde yapılacak tüm giderler ayrıntılı olarak belirlenebileceği gibi, projelerde yer alan işler için belirlenmiş birim fiyat listelerinden veya asgari inşaat metrekare birim fiyatlarından da faydalanılabilir. İnşaatın maliyetini kalemler halinde gösteren keşfe birinci keşif adı verilir.

1.3. Fiyatlandırma Yönteminin Belirlenmesi: Yaptırılması düşünülen inşaatın tahmini maliyeti (keşif bedeli) belirlendikten sonra, taahhüt işletmeleri (müteahhit firma) tarafından yapılacak işlerin değerlendirilmesinde kullanılacak fiyatlandırma yönteminin belirlenmesi gerekir. Belirlenecek bu fiyatlandırma yöntemi ihaleyi kazanacak taahhüt işletmesi ile yapılacak sözleşmede yer alacağından, işin ihale edilmesinden önce bu yöntemin, işi yaptıracaklar (işveren) tarafından belirlenmesi gerekmektedir.

Fiyatlandırma yöntemi sözleşmede belirtilmemiş ise, bu durumda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Buna göre; “Bedel, işin kıymetine göre tayin edilmek üzere önceden kararlaştırılmamış veya takribi bir suretle kararlaştırılmış ise, yapılan şeyin kıymetine ve
müteahhidin masrafına göre tayin edilir”.

Fiyat belirleme yöntemleri şunlardır:
Birim fiyat yöntemi
Maliyet + kar yöntemi
Götürü bedel yöntemi

 

With our Construction and Contracting service, we are doing construction works and construction works in Ankara and all its districts, villa construction, luxury apartment construction, villa renovation, home decoration, home decoration, home and villa renovation and decoration and many more renovation and decoration works. You can call us for detailed information or you can review our Ankara home and villa renovation and decoration services from our services page.
Preparation of the project,
Determination of the cost of exploration,
Determination of pricing method,
Determining the method of getting an offer,
Tender of the project,
The project that is put out to tender is offered by the contracting companies. The bids submitted are evaluated by the employer and the contract is signed with the construction contracting company that submitted the most suitable offer and the construction begins.
1. Process Followed in Construction Commitments:
1.1 Preparation of the Project: The first thing to be done in construction contracting works is the preparation of the project for the construction to be done. The project is prepared by the employer, that is, the person who will have the construction done, or it is prepared by experts in this field. If the employer employs someone in charge of preparing the project, the project is prepared by this person. If the employer does not employ such a person, he / she has the project prepared by the organizations specialized in this field.
In order for the construction planned to be built to be tendered:
Land provided
Ownership and expropriation procedures have been completed,
Zoning permits have been obtained,
The project should be prepared.
Preparation of the project,
Determination of the cost of exploration,
Determination of pricing method,
Determining the method of getting an offer,
Tender of the project,
The project that is put out to tender is offered by the contracting companies. The bids submitted are evaluated by the employer and the contract is signed with the construction contracting company that submitted the most suitable offer and the construction begins.
1. Process Followed in Construction Commitments:
1.1 Preparation of the Project: The first thing to be done in construction contracting works is the preparation of the project for the construction to be done. The project is prepared by the employer, that is, the person who will have the construction done, or it is prepared by experts in this field. If the employer employs someone in charge of preparing the project, the project is prepared by this person. If the employer does not employ such a person, he / she has the project prepared by the organizations specialized in this field.
In order for the construction planned to be built to be tendered:
Land provided
Ownership and expropriation procedures have been completed,
Zoning permits have been obtained,
The project should be prepared.

Projects consist of various plans:
Site Plan: These are the plans in which the dimensions of the land, the settlement of the building, the distance to the perimeter (neighboring land, street, street, etc.) and the road elevation are specified.
Floor Plan: These are the plans that show the dimensions of the rooms and various sections in the building, as well as the elements such as stairs, lighting space, chimney.
Sections: This is the plan showing the details of the resulting image with the assumption that the building to be constructed is cut vertically and horizontally.
View Plans: These are the plans that give the view of the building to be built from all fronts.
Installation Plans: Plans showing pictures and locations of installations such as electricity, water, heating, ventilation, elevator and cooling.
Detail Plans: These are pictures drawn to indicate the nodes of the various elements that make up the building to be constructed in detail.
The projects to be created according to the course of construction using the above plans are as follows:
Preliminary Projects (Preliminary Project): The first project to be prepared for construction is a draft project.
Ground studies of the land,
Basic studies,
Situation plan,
Floor and roof plans,
It consists of a report with the architectural appearance of the building.

Final Projects: After the preliminary project of the building is approved, all units are measured and detailed. Thus, the final project is prepared. In other words, the final project is a project created by reviewing the preliminary project in terms of its technical features.

Application Projects: After the final projects are approved, the application project is prepared in which the architectural elements, dimensions of the installation and other details are shown. This project consists of sub-projects such as architectural, static and installation projects.
1.2. Determination of the Cost of Exploration: After the project is prepared, the estimated cost of the planned construction is determined. The total cost of the construction is determined by adding the profit of the contracting company to this cost.

Determining the cost of exploration as under or over causes various problems. For this reason, it is very important to calculate the cost of construction correctly when determining the cost of estimate. All expenses to be made in determining the cost of the estimate can be determined in detail, as well as the unit price lists or the minimum construction square meter unit prices for the works included in the projects can be used. The discovery that itemizes the cost of construction is called the first exploration.
1.3. Determination of Pricing Method: After determining the estimated cost (estimated cost) of the construction planned to be made, it is necessary to determine the pricing method to be used in the evaluation of the works to be done by the contracting companies (contractor company). Since this pricing method to be determined will be included in the contract to be made with the contracting firm that will win the tender, this method must be determined by the employer before the work is awarded.
If the pricing method is not specified in the contract, then the provisions of the Code of Obligations apply. According to this; "If the price has not been decided in advance to be determined according to the value of the work or has been decided in an approximate manner, the value of the work done and
It is determined according to the cost of the contractor ”.

Price determination methods are:
Unit price method
Cost + profit method
Lump sum method